Back
Next
در باره ما
به عمل کار بر آید
میراثی از رضایتمندی

مشتریان جدید سوراِکس میراثی میبرند غنی از صدها رضایتمندی مشتریانی
که خواه با درایت و هوشمندی کامل، قبل از وقوع حادثه، و خواه بعد از وقوع آن،
نسبت به ایمن سازی مکان های آبستن خطر اقدام نموده اند.

و این جای بسی قدردانی و تمنن از سوی ذی نفعان دارد چرا که در صورت رخ نمایی حوادث، بجز هزینه و وقت بسیار که از حادثه دیده تلف خواهد شد،
درد و رنج فراوانی نیز از او با این اقدام نوع دوستانه و شریف برطرف میگردد.
با در نظر داشتن این هدف، این مجموعه با گرانی کار خود را توجیه نخواهد کرد
و خوشبختیم به اطلاع برسانیم که همزمان با کیفیت عالی و خدمات ارزنده،
قیمت های مناسب و قابل رقابت موجب رضایتمندی تداوم دار مشتریان این مجموعه شده است.

تعهد کاری بر اساس اصول تعریف شده

هر کاری که انجام بدهیم باید بر اساس صداقت، مشتری مداری، و حسن
نیت باشد که البته همه و همه در جهت قرب به پروردگار عالم خواهد بود، انشاالله.
کرامت و وجاهت انسانی را اصل دانسته و ملاک عمل را رضایت مشتریان می دانیم.
نزدیک به 30 سال تجربه و خدمت با رعایت کلیه اصول و موازین را در عملکرد خواهید دید.


سوابق کاری، تخصص و تجربه در تجارت و خدمات

گروه کاری حاضر با برخورداری از تختصص و تجربه، موفق به انجام خدمات صحیح و بی عیبی در سطح کشور شده اند که در این سایت بخشی از آن به اطلاع علاقه مندان میرسد.


استفاده از تجارب

هنر یک خدمت رسان در هر لباسی پیشگیری از تجربیات تلخ برای بار دوم بوده
و سر لوحه کار را استفاده از تجارب بزرگان در راستای نپیمودن بیراهه ها برای اولین بار قرار میدهد.
هرچند شرائط به وفق نباشد، مدیریت راهبردی مجموعه همواره مشکلات را تبدیل به فرصت های شایان نموده و خدمت رسانی به همنوعان را بهتر از پیش
پی میگیرد.
حدود 30 سال تجربه در تجارت بین المللی این فرض را عملی ساخته است.

میراثی از رضایتمندی

مشتریان جدید سوراِکس میراثی میبرند غنی از صدها رضایتمندی مشتریانی
که خواه با درایت و هوشمندی کامل، قبل از وقوع حادثه، و خواه بعد از وقوع آن،
نسبت به ایمن سازی مکان های آبستن خطر اقدام نموده اند.

و این جای بسی قدردانی و تمنن از سوی ذی نفعان دارد چرا که در صورت رخ نمایی حوادث،
بجز هزینه و وقت بسیار که از حادثه دیده تلف خواهد شد،
درد و رنج فراوانی نیز از او با این اقدام نوع دوستانه و شریف برطرف میگردد.
با در نظر داشتن این هدف، این مجموعه با گرانی کار خود را توجیه نخواهد کرد
و خوشبختیم به اطلاع برسانیم که همزمان با کیفیت عالی و خدمات ارزنده،
قیمت های مناسب و قابل رقابت
موجب رضایتمندی تداوم دار مشتریان این مجموعه می باشد

تعهد کاری بر اساس اصول تعریف شده

هر کاری که انجام بدهیم باید بر اساس صداقت، مشتری مداری، و حسن
نیت باشد که البته همه و همه در جهت قرب به پروردگار عالم خواهد بود، انشاالله.
کرامت و وجاهت انسانی را اصل دانسته و ملاک عمل را رضایت مشتریان می دانیم.
نزدیک به 30 سال تجربه و خدمت با رعایت کلیه اصول و موازین را در عملکرد خواهید دید.


سوابق کاری، تخصص و تجربه در تجارت و خدمات

گروه کاری حاضر با برخورداری از تختصص و تجربه، موفق به انجام خدمات صحیح و بی عیبی در سطح کشور شده اند که در این سایت بخشی از آن به اطلاع علاقه مندان میرسد.


استفاده از تجارب

هنر یک خدمت رسان در هر لباسی پیشگیری از تجربیات تلخ برای بار دوم بوده
و سر لوحه کار را استفاده از تجارب بزرگان در راستای نپیمودن بیراهه ها قرار میدهد.
مدیریت راهبردی این مجموعه همواره مشکلات را تبدیل به فرصت های شایان نموده و خدمت رسانی به همنوعان را بهتر از پیش پی گرفته است کهحدود 32 سال تجربه این فرض را عملی ساخته است.


فکس: 26143804-021      
تلفن : 22311581-021      
تلفن : 22309622-021      
پشتیبانی : 26143541-021      
Copyright © 2022-23 Sorex Safety Clinic